پروفایل پویان مقدوری - تنیس

تنیس نیمه حرفه ای برای کل کل
چند سال ناپیوسته بازی کردم. غرب تهران. دنبال کسی هستم که بتونیم مرتب تمرین کنیم. 09397586879

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن