پروفایل شیرین مجیدی - هنرهای رزمی

هنرهای رزمی تازه کار برای دست گرمی
در رشته هنرهای رزمی ترکیبی(mma(فعالیت میکنم، حدود 7ماه،مگس وزن محدوده تبریز

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن