پروفایل پوریا - تنیس

تنیس متوسط برای دست گرمی
مدت زیادی هست بازی میکنم ، دنبال پارتنر خوب برای رالی و بازی و هستم، شمال تهران

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن