پروفایل مهدی صدرآرا - تنیس

تنیس نیمه حرفه ای برای کل کل
چند سالی هست تنیس بازی می کنم. بعداز ظهر ها حدودهای ساعت 7 بعدازظهر مجموعه تنیس آزادی وقتم آزاده. پایه مسابقه و دست گرمی هستم. 09123314611

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن