پروفایل ساسان هاشمی - کوه نوردی

کوه نوردی متوسط برای دست گرمی
...

درخواست

سایر ورزش های مورد علاقه ساسان هاشمی

تنیس نا آشنا برای دست گرمی

درخواست
فوتبال / فوتسال حرفه ای برای کل کل

درخواست
والیبال نیمه حرفه ای برای کل کل

درخواست
شطرنج نیمه حرفه ای برای کل کل

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن