پروفایل سید حسن عباسی هارونی - تنیس

تنیس متوسط برای دست گرمی
حدود 1 ساله بازی میکنم ...پایه تمرین و دست گرمی هستم ... بازیم متوسطه ... دانشجوام وبیشتر روزا وقت آزاد دارم

درخواست

سایر ورزش های مورد علاقه سید حسن عباسی هارونی

فوتبال / فوتسال نیمه حرفه ای برای کل کل
بازیکن نیمه حرفه ای بودم ...

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن