پروفایل مهرزاد کامیاب - تنیس

تنیس نیمه حرفه ای برای کل کل
5 ساله تنیس بازی می کنم. در باشگاه شیرودی و پیام به دنبال یک حریف هستم. یک شنبه ها و پنج شنبه ها صبح ها می توانم بازی کنم.

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن