پروفایل پوریا - تنیس

تنیس نیمه حرفه ای برای کل کل
3 ساله مداوم تنیس بازی می کنم سطح نیمه حرفه ای دنبال پارتنر خوبم برای گیم زدن و آمادگی مسابقات 09126135348

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن