پروفایل علی کرامتی - هنرهای رزمی

هنرهای رزمی نا آشنا برای دست گرمی
قهرمان بوکس استان تهران

درخواست

سایر ورزش های مورد علاقه علی کرامتی

تنیس نا آشنا برای دست گرمی
قهرمان بوکس استان تهران

درخواست
پینت بال نا آشنا برای دست گرمی
قهرمان بوکس استان تهران

درخواست
فوتبال / فوتسال نا آشنا برای دست گرمی
قهرمان بوکس استان تهران

درخواست
والیبال نا آشنا برای دست گرمی
قهرمان بوکس استان تهران

درخواست
پینگ پونگ نا آشنا برای دست گرمی
قهرمان بوکس استان تهران

درخواست
شطرنج نا آشنا برای دست گرمی
قهرمان بوکس استان تهران

درخواست
بازی های کامپیوتری نا آشنا برای دست گرمی

درخواست
کوه نوردی نا آشنا برای دست گرمی
قهرمان بوکس استان تهران

درخواست
اسکواش نا آشنا برای دست گرمی
قهرمان بوکس استان تهران

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن