پروفایل محمد اسکندری - تنیس

تنیس متوسط برای دست گرمی
حدود 4 ماهه تنیس رو شروع کردم محل تمرین : کرج - ترجیحا پارک تنیس جهانشهر

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن