پروفایل احسان شیبانی - تنیس

تنیس متوسط برای دست گرمی
حدود سه سال تنیس زمین خاکی بازی کردم واردم بازیم بد نیست ساکن اصفهان ناژوان هستم

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن