پروفایل حسین نیک اندام - تنیس

تنیس نیمه حرفه ای برای دست گرمی
بیشتر از 1 سال بازی می کنم (باشگاه چمران) اما نسبتا بازیکن خوبیم و خوب رالی می کنم، ترجیحا غرب و شمال تهران

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن