پروفایل علیرضا د - تنیس

تنیس متوسط برای دست گرمی
۴-۵ ماهه بازی میکنم، شمال شرق تهران, 0125187983

درخواست

سایر ورزش های مورد علاقه علیرضا د

پینگ پونگ نیمه حرفه ای برای دست گرمی
خیلی سال بازی میکنم، شمال شرق تهران, 09125187983

درخواست
کوه نوردی نیمه حرفه ای برای دست گرمی
هفته ای حداقل ۱ بار میرم کوه

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن