پروفایل پویا اسفندیاری - تنیس

تنیس نیمه حرفه ای برای دست گرمی
حدود ۱۵ ساله تنیس بازی میکنم، زمین از شهرک غرب به بالا اوکیه و زمان هم از ۷ ببعد باشه بهتره

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن