پروفایل مهراد علی محمدی - تنیس

تنیس متوسط برای دست گرمی
حدود 5 سال به صورت پراکنده بازی میکنم ، در منطقه ظفر زندگی میکنم ، زمان های مطلوب عصر و شب میباشد

درخواست
توضیحات و اطلاعات تماس:
ارسال بستن